Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het hotelcontract

 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de huur van hotelkamers voor logies en op alle andere diensten en leveringen die door Hotel Rössle, hierna hotel genoemd, aan de klant worden geleverd (overeenkomst voor logies). Ze zijn niet van toepassing op pakketreizen in de zin van § 651aBGB.

De term “contract voor hotelaccommodatie” omvat en vervangt de volgende termen: Logiescontract, logiescontract, hotelcontract, hotelkamercontract.

1.2. Voor het onderverhuren of opnieuw verhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij wordt afgezien van het recht op annulering volgens artikel 540 (1) zin 2 BGB.

1.3. De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing als dit uitdrukkelijk in tekstvorm is overeengekomen.

 1. Sluiting van het contract, contractpartner, aansprakelijkheid; verjaringstermijn

2.1. Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering per sms te bevestigen.

2.2. De contractuele partners zijn het hotel en de klant. Indien een derde voor rekening van de klant heeft besteld, is deze samen met de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract, mits het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde heeft ontvangen.

2.3. Voor alle claims tegen het hotel geldt over het algemeen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het begin van de reguliere verjaringstermijn van § 199 para. 1 BGB. Voor schadeclaims geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, ongeacht kennis. De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op vorderingen die gebaseerd zijn op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het hotel.

 1. Diensten, prijzen, betaling, compensatie

3.1. Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

3.2. De klant is verplicht de overeengekomen of geldende prijzen van het hotel te betalen voor het ter beschikking stellen van de kamer en de overige diensten waarvan hij gebruik maakt. Dit geldt ook voor diensten waartoe de klant rechtstreeks of via het hotel opdracht heeft gegeven en die door derden worden geleverd en door het hotel worden uitbetaald.

Betalen kan met een EC-kaart, creditcard (Mastercard, Visa, American Express) of contant in euro’s.

3.3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de belastingen die van toepassing zijn op het moment dat het contract wordt afgesloten, in het bijzonder BTW. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen die de gast verschuldigd is volgens de betreffende gemeentewet, zoals toeristenbelasting. In geval van wijziging van de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde of de invoering, wijziging of afschaffing van plaatselijke belastingen op het voorwerp van de prestatie na het sluiten van het contract, worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. In het geval van overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen als de periode tussen het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst langer is dan vier maanden.

3.4. De prijzen kunnen ook door het hotel worden gewijzigd als de klant later wijzigingen vraagt in het aantal geboekte kamers, de hoteldiensten of de duur van het verblijf van de gasten en het hotel hiermee akkoord gaat.

3.5. Facturen van het hotel zonder vervaldatum zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum zonder aftrek, tenzij contractueel anders overeengekomen. Het hotel kan te allen tijde onmiddellijke betaling van verschuldigde vorderingen van de klant eisen. In geval van te late betaling is het hotel gerechtigd om rente in rekening te brengen over achterstallige betalingen in overeenstemming met §288 BGB. Het hotel behoudt zich het recht voor om bewijs van hogere schade te overleggen.

3.6. Het hotel heeft het recht om bij het afsluiten van het contract een passend voorschot of een borgsom van de klant te eisen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm worden overeengekomen in het contract. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

3.7. In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld bij betalingsachterstand van de klant of bij uitbreiding van de omvang van het contract, heeft het hotel het recht om ook na afsluiting van het contract tot aan het begin van het verblijf een voorschot of waarborgsom in de zin van bovenstaand artikel 3.6 of een verhoging van het in het contract overeengekomen voorschot of de waarborgsom tot de volledige overeengekomen vergoeding te verlangen.

3.8. Bovendien is het hotel gerechtigd om van de klant aan het begin en tijdens het verblijf een redelijk voorschot of een waarborgsom te eisen in de zin van het bovenstaande artikel 3.6 voor bestaande en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het contract, voor zover dit nog niet is gedaan in overeenstemming met het bovenstaande artikel 3.6 en/of artikel 3.7.

3.9. De klant kan alleen een onbetwiste of wettelijk afdwingbare vordering verrekenen met een vordering van het hotel.

3.10. De klant gaat ermee akkoord dat de factuur hem elektronisch wordt toegestuurd.

3.11. Huisdieren zijn over het algemeen toegestaan in Hotel Rössle, maar moeten voor het inchecken worden aangemeld. Voor huisdieren kunnen individuele toeslagen gelden. De eigenaar/verzorger is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door meegebrachte huisdieren, evenals gevolgschade. Als de kamers te vies/onredelijk vuil worden door de dieren, kunnen er extra schoonmaakkosten ontstaan.

 1. Terugtrekking door de klant (annulering) / niet-gebruik van de diensten van het hotel (no-show)

4.1. De klant kan het contract met het hotel alleen opzeggen als in het contract uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, als er een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of als het hotel uitdrukkelijk instemt met de opzegging van het contract. De instemming met het herroepingsrecht en de eventuele toestemming voor annulering van het contract moeten in tekstvorm worden opgesteld. Als dit niet gebeurt, moet de overeengekomen prijs van het contract worden betaald, zelfs als de klant geen gebruik maakt van de contractuele diensten. Dit geldt niet in geval van vertraging in de uitvoering door het hotel of een onmogelijkheid van uitvoering waarvoor het hotel verantwoordelijk is.

4.2. Indien tussen het hotel en de klant een datum voor annulering van het contract is overeengekomen, kan de klant het contract tot die datum annuleren zonder dat het hotel aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding. Het herroepingsrecht van de klant vervalt als hij zijn herroepingsrecht tegenover het hotel in tekstvorm niet uitoefent op de overeengekomen datum.

4.3. Als er geen annuleringsrecht is overeengekomen of als dit recht al is verlopen, bestaat er ook geen wettelijk recht op annulering of opzegging en als het hotel niet instemt met een annulering van het contract, behoudt het hotel de aanspraak op de overeengekomen vergoeding ondanks het niet gebruiken van de service.

4.4. Het hotel moet de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen en de bespaarde kosten compenseren. Als de kamers niet elders worden verhuurd, mag het hotel een forfaitaire aftrek voor bespaarde kosten toepassen. De klant is dan verplicht om 100% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachtingen met of zonder ontbijt. Het staat de klant vrij te bewijzen dat er geen schade is geleden of dat de door het hotel geleden schade lager is dan het geëiste forfaitaire bedrag.

4.5. Als de klant boekt via een externe aanbieder (bijv. hotelportalen zoals booking.com, hrs.com of vergelijkbaar), dan is deze verplicht om wijzigingen en annuleringen direct via deze aanbieder te verwerken.

 1. Annulering van het hotel

5.1. Indien is overeengekomen dat de klant het contract binnen een bepaalde periode kosteloos kan opzeggen, heeft het hotel het recht om het contract tijdens deze periode op te zeggen indien er aanvragen van andere klanten zijn voor de contractueel geboekte kamers en de klant geen afstand doet van zijn herroepingsrecht na navraag door het hotel binnen een redelijke termijn.

5.2. Indien een overeenkomstig artikel 3.6 en/of artikel 3.7 overeengekomen of verlangde vooruitbetaling of waarborgsom ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet is voldaan, heeft het hotel eveneens het recht om het contract op te zeggen.

5.3. Bovendien heeft het hotel het recht om zich buitengewoon terug te trekken uit het contract om objectief gerechtvaardigde redenen, bijvoorbeeld als:

 • overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, het onmogelijk maken om het contract na te komen;
 • kamers zijn geboekt onder misleidende of valse verklaringen van materiële feiten, bijv. in de persoon van de klant of het doel;
 • het hotel heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of organisatie van het hotel;
 • het doel of de reden van het verblijf onwettig is;
 • er sprake is van een overtreding van de bovenstaande paragraaf 1.2.

5.4 De gerechtvaardigde annulering van het hotel vormt geen vordering tot schadevergoeding van de klant.

 1. Kamer beschikbaar stellen, overhandigen en terugbrengen

6.1. De klant verwerft geen enkel recht op de terbeschikkingstelling van specifieke kamers, tenzij dit uitdrukkelijk in tekstvorm is overeengekomen.

6.2. Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15.00 uur op de afgesproken dag van aankomst. De klant heeft geen recht op eerdere levering. Inchecken is mogelijk tot 10 uur ’s avonds.

6.3. Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur vrijgemaakt en beschikbaar gesteld zijn aan het hotel. Daarna kan het hotel 50% van de volledige logiesprijs (prijs volgens de prijslijst) aanrekenen voor het laattijdig verlaten van de kamer voor het gebruik ervan boven de overeenkomst tot 18.00 uur, en 100% vanaf 18.00 uur. Dit leidt niet tot contractuele aanspraken van de klant. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere aanspraak heeft op een vergoeding voor het gebruik.

6.4. Roken is nergens in het hotel toegestaan. Het hotel behoudt zich het recht voor om een vergoeding van € 100 in rekening te brengen voor roken in de hotelkamer.

6.5. De gast is persoonlijk en volledig aansprakelijk voor alle schade die door de gast wordt veroorzaakt. De gast is verplicht om het hotel direct op de hoogte te stellen van eventuele schade.

6.6. Als de vrijgekomen kamer te vuil is of sporen van vandalisme bevat, is het hotel gerechtigd om de gast de bijbehorende schoonmaakkosten en schadevergoeding als extra kosten in rekening te brengen. De kosten kunnen per geval worden berekend.

 1. Aansprakelijkheid van het hotel

7.1 Het hotel is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door het hotel of op een opzettelijke of nalatige schending van typische contractuele verplichtingen door het hotel. Plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger staat gelijk aan plichtsverzuim door het hotel. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij anders bepaald in deze clausule 7. Indien zich storingen of gebreken voordoen in de diensten van het hotel, zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen zodra het hotel hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht om redelijke inspanningen te leveren om de verstoring te verhelpen en mogelijke schade tot een minimum te beperken.

7.2. Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor zaken die conform de wettelijke bepalingen in het hotel zijn meegebracht, d.w.z. tot het honderdvoudige van de kamerprijs, met een maximum van € 3.500, en voor geld, waardepapieren en kostbaarheden tot € 800 (vgl. §§ 701 e.v. BGB). Geld, waardepapieren en waardevolle spullen kunnen in de hotelkluis worden opgeborgen tot een maximumwaarde die overeenkomt met het verzekerde bedrag van het hotel. Aansprakelijkheidsclaims vervallen als de klant het hotel niet onmiddellijk op de hoogte stelt van het verlies, de vernietiging of de schade (§ 703 BGB). Aansprakelijkheid ontstaat alleen als de kamers waarin de voorwerpen werden achtergelaten op slot waren.

7.3. Als aan de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit geen bewaringsovereenkomst. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan motorvoertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het terrein van het hotel en hun inhoud, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor plaatsvervangende agenten van het hotel. De gast is verplicht om eventuele schade onmiddellijk te melden, in ieder geval voordat hij de parkeerplaats verlaat.

7.4. Wekoproepen worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Berichten, post en zendingen worden met zorg behandeld. Op afspraak met de klant kan het hotel tegen een vergoeding post en zendingen accepteren, opslaan en – op verzoek – doorsturen. Het hotel is alleen aansprakelijk in overeenstemming met het bovenstaande artikel 7.1, zinnen 1 tot en met 4.

7.5. Achtergebleven artikelen worden alleen verzonden op verzoek, risico en kosten van de klant. Het hotel bewaart de voorwerpen drie maanden, waarna ze worden overgedragen aan het plaatselijke bureau voor gevonden voorwerpen als ze een herkenbare waarde hebben. Als er geen herkenbare waarde is, behoudt het hotel zich het recht voor om de goederen na het verstrijken van de termijn te vernietigen.

8. Slotbepalingen

8.1. Wijzigingen van en aanvullingen op het contract, de acceptatie van de aanvraag of deze Algemene Voorwaarden moeten in tekstvorm worden gedaan. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen zijn ongeldig.

8.2. De plaats van uitvoering en betaling is het hoofdkantoor van het hotel.

8.3. De exclusieve bevoegde rechtbank – ook voor geschillen over cheques en wissels – is Calw bij handelstransacties. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 paragraaf 2 ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is Calw de bevoegde rechtbank.

8.4. De Duitse wet is van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het conflictenrecht is uitgesloten.

8.5. In overeenstemming met de wettelijke verplichting wil het hotel erop wijzen dat de Europese Unie een onlineplatform heeft opgezet voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (“ODR-platform”): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het hotel neemt echter niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

8.6. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Sectie Ondertitel
Hotel Rössle

Johann-Peter-Hebel-Straße 7
75335 Dobel
Duitsland

+49 7083 935 99 59
roessledobel@gmail.com

Close